Föreläsningar och uppdrag

Många minoritets- och urfolksspråk i världen hotas av att försvagas och till och med försvinna om ingenting görs för att stärka dem. Även i Sverige och de övriga nordiska länderna befinner sig många språk i fara. Ett sätt att stärka språken är att sprida information om dem, om de lagar och regelverk som skyddar dem och om olika sätt att återta och utveckla minoritetsspråk i samhället. Detta arbetar jag med genom att skriva, föreläsa och ge råd och stöd till kommuner och andra samhälleliga aktörer.


Temaområden

Teman som jag har specialiserat mig på är nationella minoriteter och minoritetsspråk i Sverige och Norden, språklig och kulturell revitalisering i olika kontexter samt flerspråkighet i familj, förskola, skola och i samhället i stort.