Revitalisering

Det har skrivits åtskilligt om det växande hotet mot den språkliga mångfalden i världen, men mycket mindre om den globala revitaliseringsrörelsen som pågår och stärks på många olika håll. Många språk som tidigare ansågs vara dödsdömda håller nu på att återtas och användas i olika sammanhang. Hur det kan gå till, vilka exempel på framgångsrika revitaliseringsmetoder som finns, vilka faktorer som kan bromsa eller till och med hindra språklig och kulturell revitalisering är frågor som jag undersökt och skrivit om under åren.


Publikationer

Huss,Leena & Syrjänen Schaal, Kaisa (2022). Röster om revitalisering. Ett inifrånperspektiv.  https://www.leenahuss.se/filer/

Huss, Leena (2022). Mitä on kielen elvytys? Suomen romanikielen elvytysohjelma toimenpide-esityksineen. Mo džiivel romani tšimb! Eläköön romanikieli!, 22-28. Helsinki: Opetushallitus. https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/suomen-uhanalaisen-romanikielen-elvytysohjelma-turvaa-romanikielen-siirtymista?fbclid=IwAR1t5OolCEK-vqLLQDucHuj1Pn5ozaNltasTMR_O7nBlObRgMZ-hGoFIDYg 

Stångberg, Sagka, Persson Njajta, Marie, Huss, Leena & Maruyama, Hiroshi (2022). "Our Voices Are Never Heard": Towards the Realization of Indigenous Rights and a Healthy Life for the South Sámi in Dearna. Maruyama, Hiroshi (ed. in chief): Decolonizing Futures: Collaborations for New Indigenous Horizons. Uppsala Multiethnic Papers 57. Uppsala: Hugo Valentin Centre.  https://cemipos.org/decolonizing-futures-contents/ 

Fjellgren, Patricia & Huss, Leena (2022). Språk är relationer - erfarenheter från ett samiskt mentorprogram på svenska sidan av Saepmie. Framgång för små språk, 101-105. Uppsala: Språk- och folkminnesinstitutet. https://sprakochfolkminnen.diva-portal.org/smash/get/diva2:1639815/FULLTEXT01.pdf

Bull, Tove, Huss, Leena & Lindgren, Anna-Riitta (2021). Language shift and language (re)vitalisation: The roles played by women and men in Northern Fenno-Scandia. Multilingua https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/multi-2021-0111/html 

Fjellgren, Patricia & Huss, Leena (2019). Overcoming Silence and Sorrow: Sami Language Revitalization in Sweden. International Journal of Human Rights Education, 3(1). https://repository.usfca.edu/ijhre/vol3/iss1/4/ 

Hinton, Leanne, Huss, Leena & Roche, Gerald (2018). What works in language revitalization? Hinton, Leanne, Huss, Leena & Roche, Gerald (red.) The Routledge handbook of language revitalization. London: Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315561271-62/conclusion-leanne-hinton-leena-huss-gerald-roche 

Hinton, Leanne, Huss, Leena & Roche, Gerald (2018). Introduction: Language revitalization as a growing field of study and practice. Hinton, Leanne, Huss, Leena & Roche, Gerald (red.) The Routledge handbook of language revitalization. London: Routledge. https://books.google.se/books?id=5zpODwAAQBAJ&pg=PT22&lpg=PT22&dq=Introduction:+Language+revitalization+as+a+growing+field+of+study+and+practice&source=bl&ots=s_m4kHCApr&sig=ACfU3U2fPkJ3ZVn32sFtY-uX2gk-A-UrIQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjO6fWLtY75AhXSVfEDHe7HCbAQ6AF6BAgoEAM#v=onepage&q=Introduction%3A%20Language%20revitalization%20as%20a%20growing%20field%20of%20study%20and%20practice&f=false

Hinton, Leanne, Huss, Leena & Roche, Gerald (red.) (2018). The Routledge handbook of language revitalization. London: Routledge. https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Language-Revitalization/Hinton-Huss-Roche/p/book/9781138674493 

Huss, Leena & Stångberg, Sigrid (2018). The Yoke and the Candy Bowl: Beliefs and Emotions in South Sami Revitalisation. Gerald Roche, Hiroshi Maruyama & Åsa Virdi Kroik. Indigenous Efflorescence: Beyond Revitalisation in Sapmi and Ainu Mosir, 129-150. ANU Press, The Australian National University, Canberra, Australia. https://library.oapen.org/bitstream/id/ccfe4e6b-2057-46a5-b634-1f11adad726f/indigenous.pdf 

Huss, Leena (2017). Den nationella minoritetspolitiken ur ett revitaliseringsperspektiv. Multiethnica 36-37. https://www.valentin.uu.se/digitalAssets/686/c_686162-l_3-k_multiethnica-36-37.pdf 

Huss, Leena (2016). Researching Language Loss and Revitalization. King, Kendall, Lai, YJ., May, Stephen (eds.) Research Methods in Language and Education. Encyclopedia of Language and Education. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02329-8_7-1 

Fjellgren, Patricia & Huss, Leena (2013). Giele aelhkie guedtedh [Språket är lätt att bära]: En bok för dig som vill återta ditt språk. Östersund: Sametinget. https://sameforeningen-stockholm.se/giele-aelhkie-guedtedh-en-bok-for-dig-som-vill-aterta-ditt-sprak/ 

Huss, Leena (2012). Elpyykö suomi Ruotsissa? Kieliviesti 4, 9-12.

Huss, Leena & Lindgren, Anna-Riitta (2011). Introduction: Defining language emancipation. Special Issue of International Journal of the Sociology of Language, Huss, Leena & Lindgren, Anna-Riitta. vol. 2011, no. 209, 2011, 1-15. https://doi.org/10.1515/ijsl.2011.018 

Huss, Leena & Nolan, Shaun (eds.) (2011). The many faces of language emancipation. Special Issue of The International Journal of the Sociology of Language No. 209.  https://www.degruyter.com/journal/key/ijsl/2011/209/html 

Huss, Leena & Csató Johanson, Éva (2010). Hotade språk och forskarens ansvar. Bockgård, Gustav & Tunón, Håkan (red.) Gäller vanligt folkvett också för akademiker? Rapport från ett seminarium om makt och etik, 53-59. Uppsala: Centrum för biologisk mångfald. https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cbm/dokument/publikationer-cbm/cbm-skriftserie/skrift38.pdf 

Huss, Leena (2008). Revitalization through Indigenous education - A forlorn hope? Hornberger, Nancy H. (red.) Can schools save indigenous languages? Policy and practice on four continents, 125-135. 1. ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan. https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230582491_6 

Huss, Leena (2008). "Let's begin with the youngest!" Minority language revitalisation through preschool. European Centre for Modern Languages (ECML), Graz, Austria. https://archive.ecml.at/mtp2/Ensemble/pdf/A2Webtext_Huss_E.pdf

Huss, Leena (2008). Hur ska den samiska revitaliseringen gå vidare i Sverige? Larsson, Lars-Gunnar & Söder, Torbjörn (red.) Váimmus čiegan sániid - I hjärtat gömmer jag orden: samiskt symposium till minne av Annika Jansson den 4-5 februari 2005. Uppsala: Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet.

Leena Huss (2007). Att forska i hotade språk. Saga och Sed 2007. Kungl. Gustav Adolfs Akademien. https://kgaa.bokorder.se/sv-se/download/0dd447c3-5aab-459d-b571-2da53db6aeda 

Lindgren, Anna-Riitta & Huss, Leena (2007). Antingen-eller eller både-och? Språklig emancipation i Finland och Sverige. Kangas, Olli & Kangasharju, Helena (red.) (2007). Svenskt i Finland - finskt i Sverige 4 Ordens makt och maktens ord, 187-216. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland.

Huss, Leena & Wande, Erling (2007). Orastava emansipaatio? Tornionlaaksolaisten ja ruotsinsuomalaisten kielipoliittisesta kehityksestä. Kahden puolen Pohjanlahtea. 2, Enemmistöjen ja vähemmistöjen kesken, 253-297. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Huss, Leena & Wande, Erling (2006). Emancipation i vardande?: Drag i tornedalingarnas och sverigefinnarnas språkpolitiska utveckling. Junila, Marianne & Westin, Charles (red.) Svenskt i Finland - finskt i Sverige. Om migration, makt och mening 2 Mellan majoriteter och minoriteter. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Huss, Leena & Lindgren, Anna-Riitta (2005). Rätten till eget språk - Oikeus omaan kieleen. Språklig emancipation i Finland och Sverige. Uppsala universitet: Centrum för multietnisk forskning.

Huss, Leena (2004). Från "döende språk" till "modersmål": Språklig revitalisering på Nordkalotten. Minoriteterna har vaknat, Stockholm: Bokförlaget Arena.

Huss, Leena (2003). "We'll have to take it back!" Reclaiming Meänkieli in a Tornedalian school in Sweden. Huss, Leena, Grima, Antoinette & King, Kendall A. (red.) Transcending monolingualism: linguistic revitalisation in education. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Huss, Leena & Lindgren, Anna-Riitta (2003). Introduction: different worlds-same issues? Cases of language emancipation in Norway and France. Sociolinguistic Studies VOL 7.1 & 7.2, 1-9.  https://journal.equinoxpub.com/SS/article/view/7267/8650 

Huss, Leena (2003). Mo joatkit sámegiela ealáskahttima? Jurdagat mannel skuvladutkankonferánssa [Hur ska den samiska revitaliseringen gå vidare? Tankar efter skolforskningskonferensen]. Hirvonen, Vuokko (red.) Sami understanding and Sami Education. Nordic Sami Educational Research Conference, Kautokeino November 7th-9th 2001. Kautokeino: Saami University College.

Huss, Leena (2001). Språklig revitalisering - ett nutidsfenomen. Börestam, Ulla, Larsson, Lennart, Söderman, Berit & Vikström, Åsa (red.) Post scriptum. Språkliga studier till minnet av Elsie Wijk-Andersson, 121-129.

Huss, Leena (2001). Kielen elvytys eli revitalisaatio. Sulkala, Helena & Nissilä, Leena (toim.) XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19.-20.5.2000. Oulu: Acta Universitatis Ouluensis. https://jultika.oulu.fi/files/isbn9514259653.pdf 

Huss, Leena (2000). " Who is to say what my language is worth?" Linguistic purism vs. minority language maintenance and revitalization. Acta Borealia 29, 1-24.

Huss, Leena (1999). Reversing language shift in the far North: linguistic revitalization in northern Scandinavia and Finland. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Huss, Leena (1999). The Sámi Ethnic Revival: Revitalization and Globalization Intertwined. North and South. Proceedings from the First New Zealand-Scandinavian Conference on Ethnicity and Migration, 51-59. The University of Auckland, October 29-31, 1997. Västerås: Mälardalen University.

Huss, Leena (1996). Erste Hilfe für eine bedrohte Sprache. Wiederbelebungsmaßnahmen bei den norwegischen Lulesamen. Larsson, Lars-Gunnar (red.) Lapponica & Uralica - 100 Jahre finnish-ugrischer Unterricht an der Universität Uppsala. Vorträge am Jubiläumssymposium 1994, 71-78. Uppsala: Acta Uralica Upsaliensia 26.


Utredningar och uppdrag

Huss, Leena (2022). Språkförlustens konsekvenser. Om språk, kultur och välbefinnande. Forskningsöversikt för Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Stockholm: Kulturdepartementet. https://komisuuni.se/wp-content/uploads/2022/11/spracc8akfocc88rlustens-konsekvenser-221114-lena-huss.pdf 

Huss, Leena (2017). Utvärdering av Samiskt språkcentrum i ett revitaliseringsperspektiv: Bilaga 2 i Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik. Delbetänkande av Utredningen om en stärkt minoritetspolitik. SOU 2017:60. Stockholm: Kulturdepartementet.  https://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760 

Huss, Leena (2010). Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. https://sverigefinne.se/Raportit/Puhutaanko-suomea-2.pdf. Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta.

Huss, Leena (2010). Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige. https://sverigefinne.se/Raportit/Ska-vi-tala-finska.pdf. Sverigefinländarnas delegation.


Intervjuer m m

2022. Ruotsinsuomalaisten arkiston ja Ruotsinsuomalaisten tutkimusverkoston avoin webinaari 1/11. Leena Huss kertoo aiheesta kielen elvytys ja hyvinvointi  https://www.youtube.com/watch?v=5oksMn22HmE

2021. Om samspelet mellan forskning och revitaliseringsarbete. Intervju, Sverigefinländarnas arkiv. https://arkisto.org/om-forskning-och-revitalisering-samtal-med-leena-huss/ 

2019. Förtrycket finns i det kollektiva minnet. Intervju, minoritet.se, https://www.minoritet.se/1241 

2013. Vad görs för att bevara och revitalisera Nordkalottens minoritetskulturer? Intervju på Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland den 27 augusti 2013. https://www.youtube.com/watch?v=fZcrPiBF2QE 

2009. Forskning om språkförlust och språklig revitalisering - till vilken nytta? Installationsföreläsning. Professorsinstallation, ht 2009 vid Uppsala universitet. https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/1/video/1195