Flerspråkighet

Flerspråkighet är ett växande fenomen i dagens Sverige. Många barn och unga växer upp med både svenska och ett annat språk, och lär sig engelska i tidig ålder. Forskningen visar att flerspråkighet gynnar människan, inte minst det lilla barnet, på många olika sätt, både socialt och kognitivt, och kan betraktas som ett värdefullt intellektuellt kapital. Det är dock inte alltid så lätt för föräldrar att ge sina barn en möjlighet att utveckla flerspråkighet på hög nivå eftersom det svenska samhällets stöd är svagt framför allt när det gäller skolundervisningen. Språkstrategier i flerspråkiga familjer, språkstöd och språkboverksamhet i förskolan, språkbad och andra typer av språkstärkande undervisningsformer i skolan är några av mina särskilda intresseområden.


Publikationer

Jaakkola Eliasson, Maarit & Huss, Leena (2022). Sarjakivaa! Ruotsinsuomalaisten lasten sarjakuvia virtuaalisesta kielenelvytyksen työpajasta. Serier tecknade av sverigefinska barn från en virtuell workshop i revitalisering av det nationella minoritetsspråket finska. Tukholma: Ruotsinsuomalaisten arkisto. https://arkisto.org/wp-content/uploads/2023/02/sarjakivaa.pdf 

Huss, Leena (2022). De nationella minoriteterna och förskolan. Förskoletidningen, Tema Nationella minoriteter, nr 2/22. https://www.forskoletidningen.se/tidigare-nr 

Boyd, Sally & Huss, Leena (2017). Young children as language policy-makers: studies of interaction in preschools in Finland and Sweden. Communication 36: 4, 359-373. Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/multi-2016-0023/html

Boyd, Sally, Huss Leena & Ottesjö, Cajsa (2017). Children's agency in creating and maintaining language policy in practice in two "language profile" preschools in Sweden. Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage 36: 4, 501-531.

Leena Huss (2016). Språkrevitalisering och tvåspråkig pedagogik ur ett sverigefinskt perspektiv. Anu Palojärvi, Åsa Palviainen & Karita Mård-Miettinen (red.) På finska och svenska. Tvåspråkig pedagogik i daghem och förskola. Jyväskylä universitet. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/49824/978-951-39-6665-2_p%C3%A5_finska_och_svenska.pdf?sequence=1 

Huss, Leena (2013). Enspråkiga eller tvåspråkiga skolor i Finland? Språkbruk 2013/2. https://www.sprakbruk.fi/-/ensprakiga-eller-tvasprakiga-skolor-i-finland-#:~:text=F%C3%B6r%20en%20utomst%C3%A5ende%20verkar%20svaret,m%C3%A5ste%20naturligtvis%20tas%20p%C3%A5%20allvar 

Pietikäinen, Sari, Laihiala-Kankainen, Sirkka, Huss, Leena & Salo, Hanni (2011). Kieli ja kokemus. Vähemmistökieli kolmen perhesukupolven kielielämäkerroissa. Puhe ja kieli, 31:2, 67-88.  https://www.academia.edu/66007879/KIELI_JA_KOKEMUS_V%C3%A4hemmist%C3%B6kieli_kolmen_perhesukupolven_kieliel%C3%A4m%C3%A4kerroissa 

Huss, Leena (2011). "Mitt modersmål - ser du, det lärde jag mig aldrig." Müssener, Helmut & Jegebäck, Per (red.) Språket, makten och härligheten. Fem föreläsningar. Uppsala Multiethnic Papers 54. https://www.valentin.uu.se/forskning/skrifter/uppsala-multiethnic-papers/spraket--makten-och-harligheten/ 

Huss, Leena (2008). "Let's begin with the youngest!" Minority language revitalisation through preschool. European Centre for Modern Languages (ECML), Graz, Austria.  https://archive.ecml.at/mtp2/Ensemble/pdf/A2Webtext_Huss_E.pdf 

Huss, Leena (2003). "We'll have to take it back!" Reclaiming Meänkieli in a Tornedalian school in Sweden. Huss, Leena, Grima, Antoinette & King, Kendall A. (red.) Transcending monolingualism: linguistic revitalisation in education. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Huss, Leena, Grima, Antoinette & King, Kendall A. (red.) (2003). Transcending monolingualism: linguistic revitalisation in education. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Huss, Leena (2003). "Välkomna, finska barn!" Mötet med den lille Andre. Gröndahl, Satu & Huss, Leena (red.): Kvinnligt, kulturellt, mänskligt. Vänbok till Tordis Dahllöf. Centrum för multietnisk forskning. Uppsala universitet.

Börestam, Ulla & Huss, Leena (2001). Språkliga möten: tvåspråkighet och kontaktlingvistik. Lund: Studentlitteratur. https://www.smakprov.se/bok/pocket/sprakliga-moten-tvasprakighet-och-kontaktlingvistik-9789144018454/ 

Huss, Leena (2000). Creating av bilingual family in a monolingual country. Skutnabb-Kangas, Tove & Phillipson, Robert (red.) Rights to language: equity, power, and education : celebrating the 60th birthday of Tove Skutnabb-Kangas, 191-196. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates. https://research.cbs.dk/en/publications/rights-to-language-equity-power-and-education-celebrating-the-60t 

Huss, Leena & Bijvoet, Ellen (2000). Kaksi-ja monikieliset perheet - tärkeä osa ruotsinsuomalaisuutta. Kieliviesti 3, 27-31. Ruotsinsuomalainen kielilautakunta.

Huss, Leena (1996). Många vägar till tvåspråkighet. Föredrag från ett barnspråksforskarseminarium vid Göteborgs universitet den 21-22 oktober 1994. Uppsala: Uppsala Multiethnic Papers 38.

Huss, Leena (1994). Keelekümblus - uus keeleõpetamise viis [Språkbad, ett nytt sätt att lära ut språk] Keel ja Kirjandus 12, 718-726.

Huss, Leena (1994). Språkbad - ett nytt sätt att lära ut språk. ASLA-Information 20/2, 6-19. En något omarbetad version av den förra, anpassad till svenska förhållanden.

Huss, Leena (1992). Becoming bilingual in Sweden. Hansen, E. (red.) Fjerde Nordiska Symposium om Børnesprog, København 1992, 57-62. Institut for Småbørnspædagogik. Danmarks Lærerhøjskole, København.

Huss, Leena (1991). Simultan tvåspråkighet i svensk-finsk kontext. Diss. Uppsala: Universitet.

Huss, Leena (1991). Språkstrategier i tvåspråkiga familjer. Herberts, Kjell & Laurén, Christer (eds.) Multilingualism in the Nordic countries and beyond. Papers from the Sixth Nordic Conference on Bilingualism 4-6 June 1990, Vaasa, Finland, 231-238. Vasa, Finland: Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, rapport nr. 13.

Huss, Leena (1990). "Arkinen aherrus on rikkaampaa kahdella kielellä" - Vanhempien ajatuksia lastensa kaksikielisyydestä. Från Pohjolas pörten till kognitiv kontakt. Vänskrift till Erling Wande den 9 maj 1990, 43-60. Stockholm: Stockholm Studies in Finnish Language and Literature 6.

Huss, Leena (1989). Språkstrategier i tvåspråkiga familjer. Kunskap om barn, Centrum för barnkunskap, Uppsala universitet.

Huss, Leena (1987)."Se on semmone, semmone, isä sanoo uggla." Några exempel på metalingvistisk medvetenhet hos tvåspråkiga förskolebarn. Några finsk-ugriska fåglar. Till Lars-Gunnar Larsson den 9 december 1987. Uppsala universitet: Finsk-ugriska institutionen.

Huss, Leena (1985). Finska, svenska eller båda? En studie av sverigefinska förskolebarns språkliga vardag. Styrelsen för Uppsala högskoleregion.

Arnberg, Lenore & Huss, Leena (1981). Språkplanering inom familjen. Invandrare i framtiden - möjligheter och visioner. Konferensdokumentation. Rinkeby, Stockholm.


Tips och informationsmaterial

Huss, Leena (2024). "Det gör världen större!" Barn, unga och vuxna berättar om sin flerspråkiga uppväxt. Opublicerad artikel. https://www.leenahuss.se/filer/ 

Huss, Leena (2019). Hur stärker vi barns möjligheter att lära sig och utveckla sitt nationella minoritetsspråk genom skolan? [Om olika former av språkbad i skolan] (Luleå kommun). Opublicerad artikel.  https://www.leenahuss.se/filer/ 

Huss, Leena & Syrjänen Schaal (2014). Tio sätt att stärka barn och unga. Ett minoritets- och urfolksperspektiv. Hugo Valentin-centrum, Svenska Tornedalingars Riksförbund, Sverigefinländarnas delegation, Sverigefinska ungdomsförbundet och Svenska kyrkan. https://sverigefinne.se/Raportit/tiosatt2014.pdf 

Tips och inspiration om språkbad i förskola och skola. Kompendium. (Luleå kommun)

De viktiga första åren (Bokstart, Statens kulturråd)

Att möta familjer med nationella minoritetsspråk (Bokstart, Statens kulturråd) https://www.bokstart.se/globalassets/material/att-mota-familjer-med-nationella-minoritetssprak.pdf 

Att föra vidare minoritetsspråk till sina barn (Bokstart, Statens kulturråd)  https://www.bokstart.se/globalassets/material/att-fora-vidare-minoritetssprak-till-sina-barn.pdf

 

Intervjuer

2015. Fördelen med flerspråkighet. Intervju i Nyheter, Uppsala universitet https://www.uu.se/nyheter/arkiv/2015-03-04-fordelen-med-flersprakighet

2012. Enspråkighet är undantaget. Intervju, Svenska Dagbladet 2012-02-11 https://www.svd.se/a/dfa9627a-aef8-3906-bdab-981ce2bacd33/ensprakighet-ar-undantaget 

-