Nationella minoriteter

Sedan 2000 då Sverige fick sin nationella minoritetspolitik har jag intresserat mig för vad den officiella politiken betyder för språkens överlevnad och hur minoriteternas språkliga och kulturella rättigheter uppfylls i Sverige och Norden. Något som jag också ägnat mig åt är Europarådets arbete för att skydda och främja landsdelsspråk och minoritetsspråk i de olika europeiska länderna. 


Publikationer

Huss, Leena & Lindgren, Anna-Riitta (2022). The futures of Sami languages. Valkonen, Sanna, Aikio, Áile, Alakorva, Saara & Magga, Sigga-Marja (eds.) The Sámi World. London: Routledge.  https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003025511-16/futures-sami-languages-leena-huss-anna-riitta-lindgren 

Huss, Leena (2021). Sverigefinnarna och finska språket. Darvishpour, Mehrdad & Westin, Charles (red.) Migration och etnicitet: perspektiv på mångfald i Sverige, 181-199. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur.  https://www.smakprov.se/smakprov/?isbn=9789144143460&partner=smakprov

Huss, Leena (2017). Den nationella minoritetspolitiken ur ett revitaliseringsperspektiv. Multiethnica, 36-37. https://www.valentin.uu.se/digitalAssets/686/c_686162-l_3-k_multiethnica-36-37.pdf 

Huss, Leena (2016). Language Education Policies and the Indigenous and Minority Languages of Northernmost Scandinavia and Finland. McCarty, Teresa & May, Stephen (eds) Language Policy and Political Issues in Education. Encyclopedia of Language and Education (3rd ed.). Springer, Cham.  https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02320-5_28-1 

Huss, Leena & Fjellgren, Patricia (2015). Kalhyggen, språk och bananträd: Ett brevsamtal om arvet från nomadskolan. Huuva, Kaisa & Blind, Ellacarin (red.) "När jag var åtta år lämnade jag mitt hem och jag har ännu inte kommit tillbaka": Minnesbilder från samernas skoltid, 213-221. Uppsala: Svenska kyrkan.  https://www.goodreads.com/book/show/37557272-n-r-jag-var-tta-r-l-mnade-jag-mitt-hem-och-jag-har-nnu-inte-kommitt#:~:text=K%C3%A4rnan%20i%20boken%20%E2%80%9DN%C3%A4r%20jag,nomadskolan%20och%20arbetsstuga%20i%20Sverige. 

Boyd, Sally & Huss, Leena (2010). Introduction. Current Issues in Language and Society, Vol. 7, No. 1. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13520520009615566 

Huss, Leena & Larsson, Lars-Gunnar (2010). Finska och meänkieli. Dahl, Östen & Edlund, Lars-Erik (red.) Sveriges Nationalatlas, Volymen Språk, 110-121. Stockholm: Nordstedts.

Huss, Leena (2010). Äidinkielen monet merkitykset kielipoliittisessa toimintaohjelmassa. Virittäjä 1, 120-124. https://journal.fi/virittaja/article/view/4318/4032 

Huss, Leena (2009). The situation of minority languages in Sweden after the year 2000. Peter Karpf, Peter, Werner Platzer, Werner & Udo Puschnig, Udo (eds.) Volksgruppen im Spannungsfeld von Globalisierung und Regionalisierung, 44-49. Klagenfurt: Volksgruppenbüro. https://silo.tips/download/volksgruppen-im-spannungsfeld-von-globalisierung-und-regionalisierung 

Huss, Leena (2009). Det mångskiftande modersmålet. Berg, Kirsten M., Borg, Kaj, Ingman, Eva, Sandelin, Minna & Åberg, Anne-Maj (red.) En färd i språket: Festskrift till Marketta Sundman, 40-52. Åbo: Åbo universitet. https://www.academia.edu/2308825/En_f%C3%A4rd_i_spr%C3%A5ket_Festskrift_till_Marketta_Sundman_p%C3%A5_60_%C3%A5rsdagen_den_12_mars_2009 

Huss, Leena (2009). Onko suomella mahdollisuuksia Ruotsissa? Studia Generalia. Suomen ja Ruotsin kohtalonyhteys, 69-81. Helsinki: Helsingin yliopiston Vapaan sivistystyön toimikunta.

Huss, Leena (2008). Scandinavian minority language policies in transition. King, Kendall A. Schilling-Estes, Natalie, Fogle, Lyn, Lou, Jia Jackie & Soukup, Barbara (eds.) Sustaining linguistic diversity. Endangered and minority languages and language varieties, 129-143. Washington: Georgetown University Press. https://press.georgetown.edu/book/languages/sustaining-linguistic-diversity 

Spiliopoulou Åkermark, Sia & Huss, Leena (2006). Ten years of minority discourse in Sweden. Spiliopoulou Åkermark, Sia (ed-in-chief) Minorities around the Baltic Sea. Åland: Ålands Fredsinstitut.

Spiliopoulou Åkermark, Athanasia, Huss, Leena, Oeter, Stefan & Walker, Alastair (eds.) (2006). International obligations and national debates: minorities around the Baltic Sea. Mariehamn: Åland Islands Peace Institute. https://peace.ax/publ-publikation/international-obligations-and-national-debates-minorities-around-the-baltic-sea/ 

Huss, Leena (2006).Uutta kielipolitiikkaa Skandinaviassa: kenellä on vastuu vähemmistökielten säilyttämisestä? Virittäjä 110/4, 578-578.

Huss, Leena & Lindgren, Anna-Riitta (2005). Monikielinen Skandinavia. Johansson, Marjut & Pyykkö, Riitta (red.) Monikielinen Eurooppa: kielipolitiikkaa ja käytäntöä. Helsinki: Gaudeamus.

Huss, Leena (2003). Europarådets konvention om regionala eller minoritetsspråk - visioner och verklighet. Arina, Nordisk tidskrift för kvensk forskning 2. https://septentrio.uit.no/index.php/arina/article/view/5229 

Boyd, Sally & Huss, Leena (2003). Mål i mun och språklig mångfald. Språkvård 2003/1. https://www.isof.se/download/18.317326fe17956889727273b5/1622124534523/Spr%C3%A5kv%C3%A5rd%202003-1.pdf 

Huss, Leena (2002). Svensk-finsk språkkontakt i Sverige i dag: Forskning, språkvård och minoritetskamp. Londen, Anne-Marie & Sundman, Marketta (red.) Svenskans beskrivning 25: Förhandlingar vid Tjugofemte sammankomsten för svenskans beskrivning Åbo 11-12 maj 2001. Åbo: Åbo universitet.

Boyd, Sally & Huss, Leena (2001). Managing multilingualism in a European nation-state: Challenges for Sweden. Clevedon, Avon: Multilingual Matters. https://books.google.se/books/about/Managing_Multilingualism_in_a_European_N.html?id=VhzHzbNh8xYC&redir_esc=y

Huss, Leena (2001). The National Minority Languages in Sweden. Extra, Guus & Gorter, Durk (eds.) The other languages of Europe: Demographic, sociolinguistic, and educational perspectives, 137-157. Clevedon, Avon: Multilingual Matters.  https://www.researchgate.net/publication/234577915_The_Other_Languages_of_Europe_Demographic_Sociolinguistic_and_Educational_Perspectives 

Huss, Leena (2001). Language, Culture, and Identity in the Schools of Northern Scandinavia". Grant, Carl A. & Lei, Joy L. (eds.): Global Constructions of Multicultural Education: Theories and Realities. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. https://www.routledge.com/Global-Constructions-of-Multicultural-Education-Theories-and-Realities/Grant-Lei/p/book/9780805835984 

Andreassen, Irene, Huss, Leena & Lindgren, Anna-Riitta (2001). Om kvensk/finske språkforhold sammenlignet med Tornedalen. Mikkonen, Miia et al (red.) Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä Liivinrantaan: vähemmistökielten tutkimus- ja koulutusverkoston raportti II, s. 164-197. Oulu: Oulun yliopisto. https://finna.fi/Record/arto.014407411  

Huss, Leena & Spiliopoulou Åkermark, Sia (2001). Minoritetsspråkens ställning i Sverige. Gunner, Göran & Spiliopoulou Åkermark, Sia (red.) Mänskliga rättigheter - Aktuella forskningsfrågor, 232-247. Stockholm: Studia Theologia Holmiensia 5. https://www.bokus.com/bok/9789176784846/manskliga-rattigheter-aktuella-forskningsfragor/ 

Huss, Leena & Lindgren, Anna-Riitta Lindgren (1999). Scandinavia. Fishman, Joshua A. (ed.), Handbook of Language and Ethnic Identity, 300-318. New York & Oxford.   https://www.researchgate.net/publication/227537519_Handbook_of_Language_and_Ethnic_Identity

Huss, Leena (1999). Svenskan och språken i Sverige. Multiethnica 24-25, 2. Uppsala: Centrum för multietnisk forskning.

Huss, Leena (1998). Finnish in Sweden. Ó Corráin, Ailbhe & Mac Mathúna, Séamus (eds.) Minority Languages in Scandinavia, Britain and Ireland, 77-101. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Huss, Leena (1996). De europeiska minoriteternas språkliga rättigheter: Exemplet Norge. Gren-Eklund, Gunilla (red.): Att förstå Europa - Mångfald och sammanhang. Humanistdagarna vid Uppsala universitet 1994. Språkvetenskapliga sektionen.


Utredningar och uppdrag

Huss, Leena (2023). Språkförlustens konsekvenser. Om språk, kultur och välbefinnande. Som om vi aldrig funnits. Tolv tematiska forskarrapporter / Aivan ko meitä ei olis ollukhaan. Kakstoista temattista tutkintoraporttia. Forskarrapporter till slutbetänkande av Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset. SOU 2023:68. Stockholm: Kulturdepartementet.  https://www.regeringen.se/contentassets/7cd3e7026dd141afac577586da7f8baa/forskarrapporter-sou-2023_68.pdf

Huss, Leena (2017). Utvärdering av Samiskt språkcentrum i ett revitaliseringsperspektiv: Bilaga 2 i Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik. Delbetänkande av Utredningen om en stärkt minoritetspolitik. SOU 2017:60. Stockholm: Kulturdepartementet.  https://www.regeringen.se/49d73d/contentassets/f869b8aae642474db1528c4da4d2b19a/nasta-steg-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik-sou-201760 

Syrjänen, Schaal & Huss, Leena (2016). Lost Momentum. Minority Voices on the Implementation of Minority Rights in Sweden 2016. Sverigefinländarnas delegation och Svenska Tornedalingars Riksförbund.  https://sverigefinne.se/Raportit/Lost-Momentum_Minority-Voices-on-the-Implementation-of-Minority-Rights-in-Sweden-2016_161003-3.pdf 

Huss, Leena & Syrjänen Schaal, Kaisa (2015). Etablering av ett språkcentrum för finska och meänkieli. Sverigefinländarnas delegation och Svenska Tornedalingars Riksförbund. https://minoritet.se/3905 

Huss, Leena & Syrjänen Schaal (2014). Tio sätt att stärka barn och unga. Ett minoritets- och urfolksperspektiv. Hugo Valentin-centrum, Svenska Tornedalingars Riksförbund, Sverigefinländarnas delegation, Sverigefinska ungdomsförbundet och Svenska kyrkan. https://sverigefinne.se/Raportit/tiosatt2014.pdf 

Huss, Leena & Syrjänen Schaal, Kaisa (2013). Sverigefinnarna och finskan - en analys av språkbevarande och strategiska vägval. Svenska kyrkan, Hugo Valentin-centrum och Sverigefinländarnas delegation. https://sverigefinne.se/Raportit/Sverigefinnarnas-och-finska-spraket-1.pdf 

Huss, Leena & Gröndahl, Satu (2012). Kunskapsöversikt om nationella minoriteter. Rapporter från riksdagen 2011/12:RFR11. Stockholm: Konstitutionsutskottet. https://data.riksdagen.se/fil/99C4938D-1178-415F-A187-7C9B9853E7AB 

Gröndahl, Satu, Huss, Leena, Jegebäck, Per, Geverts, Karin Kvist & Nielsen, Mika (2010). Kunskap för egenmakt. Minoritetskvinnor och folkbildningen. Uppdrag från regeringen. Stockholm: Integrations- och jämställdhetsdepartementet. https://docplayer.se/11843304-Kunskap-for-egenmakt-minoritetskvinnor-och-folkbildningen-centrum-for-multietnisk-forskning-uppsala-universitet-box-521-751-20-uppsala.html 


Intervjuer

2018. Språkforskare: Meänkieli kommer att överleva, det finns ett stort intresse för det. Intervju, Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset. https://www.str-t.com/sprakforskare-meankieli-kommer-att-overleva-det-finns-ett-stort-intresse-for-det/ 

2015. Förskolornas arbete med minoritetsspråk är avgörande. Intervju. Förskoleverksamhet - Nationella minoriteter - Språk och kultur. Länsstyrelsen i Stockholms län. https://minoritet.se/5112 

2010. Samråd är avgörande för hur bra en kommun lyckas. Intervju. Nationella minoriteter - rättigheter och möjligheter. Länsstyrelsen i Stockholms län. https://www.dorotea.se/media/1278/nationella-minoriteter-raettigheter-och-moejligheter.pdf